Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid der voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.

2. Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.

3. Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

4. Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.
Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

5. Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Aansprakelijkheid
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

7. Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

8. Reclame
Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.
Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

9. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.

Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
a. bij annulering langer dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is geen betaling verschuldigd
b. bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

10. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst. 

Hondentrimsalon Teun Dedemsvaart

AVG

Privacy wetgeving 2018 met ingang van 25 mei 2018
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Wij van Hondentrimsalon Teun hechten waarde aan de bescherming van uw privacy. Dit geldt voor alle personen en honden waarvan wij de gegevens noteren/verwerken. Onderstaand geven we een inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.
1. Contactgegevens:
Naam bedrijf: Hondentrimsalon Teun
Contact persoon: Marjan Hetterscheid (eigenaar)
Mobiel: 06 546 22 745
Adres trimsalon: Beethovenstraat 73
Postcode: 7701 ZB
Plaats: Dedemsvaart
Email: hondentrimsalonteun@gmail.com
KvK: 54403154
Website: www.hondentrimsalonteun.nl
2. Verwerking van persoonsgegevens
Wij noteren persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten als trimsalon (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door derden, met toestemming van de persoon, aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een (door de salon bijgehouden) klantenkaart. De volgende persoonsgegevens worden genoteerd:
· Achternaam eigenaar
· Adresgegevens
· Telefoonnummer/Mobielnummer
· E-mailadres
Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:
· Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken
· Om de klantenkaart bij te houden
· U te kunnen bereiken indien nodig
· Te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst
Ook de gegevens van de hond worden in ons bestand opgenomen.
Deze gegevens worden genoteerd:
· Naam hondt
· Ras
· Geslacht
· Model
· Bijzonderheden
Deze gegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:
· Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het trimmen van de hond
· Om de klantenkaart bij te houden, betreft het model en bijzonderheden
3. De website: www.hondentrimsalonteun.nl
Wij als trimsalon hechten waarde aan uw privacy, daarom hebben wij er voor gekozen om geen gastenboek online te zetten.
4. Bewaartermijn van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens en de gegevens van uw hond, bewaren wij zolang u klant bent bij Hondentrimsalon Teun. Indien u niet heeft aangegeven geen klant meer van ons te zijn, zullen wij uw gegevens en de gegevens van uw hond nog bewaren. De gegevens worden in ieder geval na verloop van twee jaar uit ons klantenbestand verwijderd. Mits er geen afspraak meer is ingepland.
5. Beveiliging van persoonsgegevens
Hondentrimsalon Teun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
· Beveiliging door middel van wachtwoord bij opstarten pc
· Beveiliging door middel van wachtwoord opnieuw invoeren na bepaalde tijd op de pc
· Beveiliging door middel van de laatste updates van de virusscanner op de pc
· Klantenkaarten worden op de pc bewaard. Deze pc is alleen toegankelijk voor de eigenaar
· De pc wordt achter slot en grendel bewaard indien de eigenaar niet aanwezig is
Twijfelt u? Of heeft u vermoedens dat de gegevens niet goed beveilig zijn? Of als er aanwijzingen zijn van misbruik. Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Mail hiervoor naar hondentrimsalonteun@gmail.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.
6. Het delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uw gegevens niet met andere bedrijven. Alle persoonsgegevens die bij Hondentrimsalon Teun staan opgeslagen blijven eigendom van Hondentrimsalon Teun.
7. Rechten van de personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Als wij als salon uw persoonsgegevens verwerken, heeft u uiteraard het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt alleen uw eigen klantenkaart inzien, bewerken of verwijderden. Daarnaast heeft u het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen.
8. Overige
-Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij noteren niet de gegevens van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen niet iedereen zijn/haar leeftijd even goed inschatten. Mochten we twijfelen bij de leeftijd kunnen wij naar uw legitimatie vragen. Dit om misverstanden te voorkomen. Als we toch constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan wissen we de persoonsgegevens.
-Verwijderen van gegevens
Indien u graag wilt dat uw gegevens en die van uw hond worden verwijderd, dan kunt u hiervoor met ons contact opnemen. Indien u al langere tijd (>2 jaar) niet in de salon bent geweest, gaan wij er vanuit dat u niet langer klant bent en verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem.
Wij van Hondentrimsalon Teun hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor verdere vragen kunt u mailen naar hondentrimsalonteun@gmail.com

Hondentrimsalon Teun Dedemsvaart